joommaster team
Bulunduğunuz yer:
Karamustafaoğlu Ailesi...
Ailemizin Kökleri... PDF Yazdır E-posta
Yazar Mehmet Karamustafaoğlu   
Çarşamba, 25 Mart 2015 10:25

Aşağıdaki belgenin içeriği,

Ailemizin Ortaasya/ Horasandan geldikten sonra ilk yerleştiği 2 yerden biri olan,

Giresun/Alucra/Zıhar köyünün bir başka köyle ilgili bir yayla davasına ait bir belge..

Belgenin olduğu arşiv numarası belgenin başında var...

Davayı köyümüz kazanıyor, davaya köyümüz adına Ahmed dedemiz katılıyor.

Ahmet dedemizin kim olduğunun net tarifini mahkeme yapmış...

Ahmed dedemizin Es-Seyyit ( Peygamberimiz soyundan) ve Şeyh olduğu net şekilde yazılmış.

Ahmed dedemiz benim adını taşıdığım dedemin dedesi, Mehmet dedemizin dedesi..1830 lu yıllarda yaşamış...

Bu tüm ailemize sorumluluk yükleyen daha dikkatli yaşamamızı gerektiren bir bilgidir...

Tüm Karamustafaoğlu ailemize aynı zamanda bir müjdedir...

Mehmet KARAMUSTAFAOĞLU

 

 
BOĞAZDA BALIK EKMEK KEYFİ PDF Yazdır E-posta
Yazar Mehmet Karamustafaoğlu   
Çarşamba, 30 Haziran 2010 15:18

Dün Beykoz’da bir işim vardı. Arkadaşımı beklerken sahili şöyle bir yürümek istedim. Sahilde gemiler, kayıklar vardı. Bu gemi ve kayıkların asıl işlevi denizde hareket etmek,  balık avlamak, insan, yük, mal taşımak olması gerekirken lokanta görevi üstlenmişler. Tabanlarındaki yosunlardan anlaşılıyor ki epeydir de denize açılmamışlar. Balık ekmek satıyorlar. Aralarında ciddi rekabet var. Fiyatlarda oldukça makul seviye de. Balık ekmekle karnını doyurmak isteyenler doğrusu şanslı.

Buraya kadar esasında ufak tefek tersliklerin dışında sorun yok gibi.
Gelelim işin özüne. Satılan balıklar İskandinavya dan ithal edilmiş uskumrular.
Devamını oku...
 
MEHMET KARAMUSTAFAOĞLU İLE YAPILAN VE GİRESUN DERGİSİNDE YAYINLANAN SÖYLEŞİ PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Cuma, 18 Haziran 2010 22:58

Yüreği Giresun Sevgisiyle dolu, eğitim gönüllüsü hemşehrimiz Mehmet Karamustafaoğlu ile siyasetten spora, eğitimden, Giresun Derneklerine uzanan geniş yelpazeli bir söyleşide bulunduk

Giresun Vakfı bir şanstı;
değerlendiremedik

Ön­ce Gi­re­sun’da kur­du fir­ma­sı­nı, da­ha son­ra Or­du ve Sam­sun’da böl­ge mü­dür­lük­le­ri aç­tı. Ve de­va­mın­da İs­tan­bul şu­be­si­ni aça­rak bü­yü­yen iş hac­mi ve ge­li­şen ti­ca­ri ha­ya­tıy­la bir­lik­te si­ya­set­ten spo­ra, der­nek­çi­lik­ten vak­fa ka­dar her tür­lü sos­yal olu­şu­mun için­de yer alan bir isim Meh­met Ka­ra­mus­ta­fa­oğ­lu­…
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gi­re­sun İl Baş­kan­lı­ğı, İs­tan­bul Gi­re­sun Vak­fı’nda baş­kan­lık ve yö­ne­ti­ci­lik, çok sa­yı­da der­ne­ğin ku­rul­ma­sın­da gö­rev al­mak, Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si­nin ku­rul­ma­sın­da olu­şan he­yet­te bu­lun­mak, Aluc­ra Mes­lek Yük­sek Oku­lu’nun açıl­ma­sı için gö­rev üst­len­mek, Gi­re­suns­por’da yö­ne­tim­de yer al­mak ve ta­kı­mın ba­şa­rı­lı ol­ma­sı için elin­den ge­le­ni yap­ma­k…
Bu baş­lık­lar al­tın­da yer alan ger­çek­le­rin bo­yut­la­rı­nı göz­ler önü­ne ser­mek için Meh­met Ka­ra­mus­ta­fa­oğ­lu’nu bu sa­yı­mı­za ko­nuk edi­yo­ruz.
Fir­ma­sı­nı ön­ce Gi­re­sun’da ku­ran ve da­ha son­ra İs­tan­bul şu­be­si­ni aça­rak ge­niş­le­yen Ka­ra­mus­ta­fa­oğ­lu’na  “Ne­den İs­tan­bul?” di­ye so­ra­rak söy­le­şi­mi­ze baş­lı­yo­ruz.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 8

KARAMUSTAFAOĞLU GRUP Şirketlerimizi incelemek için resmi tıklayınız

Reklam

KMOSigorta Acenteliği

Reklam

Ytong

Reklam